Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος.

22 Απρ 2013ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις της παρ. 4 περ. α και β υποπερ. αα και ββ εδ. α και β της υποπαραγράφου ΙΑ7 του άρ­θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε­σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222 Α'/2012).
2.  Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 163 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 16 και 20 του Ν. 4115/ 2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη­σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 24 Α΄/ 2013).
4. Την υπ’ αριθμ. 16011/ΙΑ/05.02.2013 (Φ.Ε.Κ. 50 Υ.Ο.Δ.Δ./ 2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ­μάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πι­στοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα­νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».
5. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/8161/3.5.2012 απόφαση της υπ΄ αρ. 17/3.5.2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 10ο: «Πιστοποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος: Φορτωτής – Εκφορτωτής Λιμένος και Ξηράς».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά­νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ­γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010).
7. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των ειδικότερων θεμά­των οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, του περιεχομένου, του τύπου της βεβαίωσης φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια.
8. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πιστοποίησης, καθώς και του περιεχομένου, της διάρκειας, των διαδικασιών υλοποίησης, των πηγών χρηματοδότησης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης των φυσικών προσώπων, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Β΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτω­τών και τα οποία εκτελούν τις πάσης φύσεως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, φορτοεκφορτωτικές εργασί­ες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (κεντρικές αγορές, τα λιμάνια κ.λπ.) εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 22 του Κώδικα νό­μων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που κυρώθηκε με το Άρθρο Πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφά­λεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. 84 Α΄/2010).
10.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α΄

Άρθρο 1
Ειδικό Πρόγραμμα Υγείας και Ασφάλειας
1. Το Ειδικό Πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας περιλαμβάνει τα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:
Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου - Νομική υπο­χρέωση - Πρακτικές οδηγίες - Χαρακτηριστικά παρα­δείγματα εκτίμησης κινδύνου κατά την ανύψωση, μετα­φορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων και μυοσκελετικά προβλήματα - Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό και από το ηλεκτρικό ρεύμα - Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών – Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων - Διαμόρφωση θέσεων εργασί­ας και εργονομικές διευθετήσεις.
2. Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα υγεί­ας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας υλοποιείται από φορείς κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Η χρονική διάρ­κεια του προγράμματος καθορίζεται σε επτά (7) ώρες και δύναται να υλοποιείται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας, ο φορέας κατάρτισης χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βε­βαίωση παρακολούθησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Β΄

Άρθρο 2
Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης
1. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης «Φορ­τοεκφορτωτή Ξηράς - Λιμένος» περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα:
i) Γενικές Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή)
Λατινικό αλφάβητο
Γνώσεις αριθμητικής
ii) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
Α. Για την απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο, διακρίνονται οι ακό­λουθες τρείς (3) θεματικές ενότητες κατάρτισης:
Α1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας.
Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελ­ματικής επικοινωνίας.
1. Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους.
2. Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευ­ασία εμπορευμάτων. Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων.
3. Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγρα­φής της ζύγισης.
4.  Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων και συμβατικών φορτίων.
5.  Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπο­ρευμάτων.
6. Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και απο-στοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και μεταφορικά μέσα.
7. Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και αυτοκι­νούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία. Έχμαση οχημάτων.
8. Διαδικασίες, κανόνες υγείας και ασφάλειας και μέσα μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθεια. Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών.
9.  Διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης σε σι­δηρόδρομους.
10.  Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκ­φόρτωσης.
11.  Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διε­νέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια.
Α2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χειρισμός ειδικών ή επικίν­δυνων φορτίων.
1.  Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών, ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
2. Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, σή­μανση και χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
3.  Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συ­σκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων και καθαρισμού του χώρου εργασίας.
4.  Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών χύδην, συμβατικών, οχληρών, ευπαθών, και λοιπών ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων.
Α3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών - φορτοεκφορτωτικές εργασίες στους λιμένες.
1.  Τεχνικές χειρισμού γερανού, μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς.
2.  Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων.
3. Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέ­τησης εμπορευμάτων στο αμπάρι του πλοίου.
4. Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων και τροχοφόρων οχημάτων εντός του πλοίου. Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων.
5. Είδη ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων με­ταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, νταλικών και μηχανη­μάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την κυκλοφορία και το χειρισμό τους στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και χειρισμού μηχανημάτων.
6.  Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε Δεξαμενόπλοια.
7. Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις καιρικές συνθήκες. Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων. Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου.
8. Οδηγία IMO (διασύνδεση σκαφών λιμένων). Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά εφοδίων με λάντζα και πρόληψη ατυχημάτων.
β. Η διάρκεια των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων ανέρ­χεται σε εκατόν είκοσι (120) ώρες. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων βασίζεται στο εκάστοτε ισχύον πιστο­ποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα.
iii) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ:
Η απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο γίνεται μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώ­σεις του θεωρητικού μέρους, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης.
2. Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων επαγγελ­ματικής κατάρτισης (Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ώρες. Σε περίπτω­ση που οι ενδιαφερόμενοι είναι απόφοιτοι Υποχρεωτι­κής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) και διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση τουλάχιστον τριακοσίων (300) ενσήμων ή είναι απόφοι­τοι Λυκείου και διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα ή είναι κάτοχοι άδειας χειρισμού μηχανήματος και διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα και είναι εγγεγραμμένοι ως φορτοεκφορτωτές Μητρώου Α΄, υποχρεούνται να παρακολουθούν πρό­γραμμα επαγγελματικής κατάρτισης «Φορτοεκφορτω­τή Ξηράς - Λιμένος» συνολικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών, για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, κατά κύριο λόγο από τις θεματικές ενότητες Β΄ και Γ΄.
3.  Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται από φορείς κατάρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία. Τα προγράμματα δύναται να υλοποιούνται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, ο φορέας κατάρτισης χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση παρακολούθησης.
4. Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δύ­ναται να χρηματοδοτούνται είτε ως προγράμματα ερ­γαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) ή από συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ ή από τον κρατικό προϋπολογισμό (Λ.Π.Φ.Λ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.).

Άρθρο 3
Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.)
1.  Για τις ανάγκες της οργάνωσης και διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης της παρούσας απόφασης συγκροτείται με πράξη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορτοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ.).
2. Η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. είναι επταμελής και συγκροτείται από: α) Τρεις (3) εκπροσώπους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με εμπει­ρία στα θέματα εξετάσεων πιστοποίησης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης.
β) Έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικής τριτο­βάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, οριζόμενο από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση που συνυπογράφει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) και στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το πιστοποιούμενο προσόν.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο της αντιπροσωπευτικής τριτο­βάθμιας οργάνωσης των εργοδοτών, οριζόμενο από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση που συνυπο­γράφει την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) και στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το πιστοποιούμενο προσόν.
3. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι ορίζονται από τους αντί­στοιχους φορείς μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε περίπτωση δε, που οι φορείς δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
4. Καθήκοντα γραμματέως ασκεί ένας (1) υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που ορίζεται με τον ανα­πληρωτή του από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
5. Η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του γραμ­ματέα της Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. είναι τριετής. Η αντικατάσταση μέλους της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. είναι δυνατή με απόφαση του εκπροσωπουμένου φορέα που το προτείνει, οπότε το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.
7.  Η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισxύει η ψήφος του Προέδρου της.
8.  Στη γραμματεία της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. τηρείται αρχείο αποφάσεων αυτής, καθώς και λοιπών παραστατικών στοιχείων και Πράξεων, που έχουν σχέση με το έργο και τη δραστηριότητα που αναπτύσσει.
9. Κατά τα λοιπά η Κ.Ε.Ε. ΠΙ.ΦΟ. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Δημο­σίου.

Άρθρο 4
Έργο της Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Φορ­τοεκφορτωτών (Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.), αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέ­ρους και εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τον ορισμό του Υπευθύνου, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους, των εξεταστών Πρα­κτικού (προφορικού) Μέρους, των επιτηρητών, του Υπευ­θύνου, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού των Βαθμολογικών Κέντρων, των βαθμολογητών, καθώς και των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ

Άρθρο 5
Διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης
1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης δύναται να διενεργού­νται:
α) Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με ευθύνη του Τμήματος Πι­στοποίησης Προσόντων, της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων ή
β) Από φορείς αξιολόγησης, οι οποίοι επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από δημόσια πρόσκληση. Με την πρόσκληση καθορίζονται τα κριτήρια και οι προ­ϋποθέσεις για την επιλογή των φορέων αξιολόγησης.
γ) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζονται οι όροι της ανάθεσης των Εξετάσεων Πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στους φορείς αξιολόγησης.
2. Οι ως άνω πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης γίνονται γνωστές στο κοινό τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τις εξετάσεις.

Άρθρο 6
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης - Δικαιολογητικά
1. Οι εξετάσεις, όταν διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., διεξάγονται τουλάχιστον κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον συμμετοχής από του­λάχιστον πενήντα (50) υποψηφίους, ενώ όταν διενερ­γούνται από τους φορείς αξιολόγησης η συχνότητα διεξαγωγής τους καθορίζεται από τους φορείς αυτούς.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Εισαγω­γικό Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτω­τών που λειτουργεί στο Τμήμα Φορτοεκφορτωτών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας της φορ-τοεκφορτωτικής εργασίας του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την καταθέτουν σε έντυ­πη μορφή, όπως κάθε φορά ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο­ντος συμμετοχής στις εξετάσεις, μαζί με τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο της χορηγηθείσας Βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορ­τωτών.
β) Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος επαγ­γελματικής κατάρτισης του άρθρου 2 της παρούσας, ως εξής :
αα) Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που δι­αθέτουν τουλάχιστον 300 ένσημα: Βεβαίωση παρακο­λούθησης προγράμματος 50 ωρών.
ββ) Οι απόφοιτοι Λυκείου που διαθέτουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα: Βεβαίωση παρακολούθη­σης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρ­κειας πενήντα (50) ωρών.
γγ) Κάτοχοι άδειας χειρισμού μηχανήματος που διαθέ­τουν τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ένσημα: Βεβαί­ωση παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας πενήντα (50) ωρών.
δδ) Οι υποψήφιοι που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέ­χουν σε διαδικασία πιστοποίησης θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας, στο σύνολο των προβλεπομένων ωρών.
γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτό­τητας.
δ) Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας αντίγραφο του δια­βατηρίου ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθε­σης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννή­σεως ή και το όνομα πατρός, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
ε) Απόδειξη καταβολής, σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των ανταποδοτικών τελών, όπως εκάστοτε καθορίζο­νται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, για τη συμ­μετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις Πιστοποίησης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος.
4. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις διενεργούνται από Φορείς Αξιολόγησης οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε αυτούς και η τελική κατάσταση των αιτούντων οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής διαβιβά­ζεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον Φορέα Αξιολόγησης στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων, της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 7
Διαδικασία Εξετάσεων Πιστοποίησης
1. Οι Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρ­τισης των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος διακρίνο­νται σε Θεωρητικό και Πρακτικό (προφορικό) μέρος και διεξάγονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, με βάση το εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελ­ματικό περίγραμμα «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς – Λιμένος».
2.  Για τις ανάγκες της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης των Φορ­τοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος εκπονείται Κανονισμός Πιστοποίησης, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Ο Κανονισμός Πιστοποίησης περιλαμβάνει τα θέματα του Θεωρητικού και του Πρακτικού (προφορικού) μέρους με τις ενδεικτικές απαντήσεις τους και βασίζεται στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς – Λιμένος». Η εκπόνηση των θεμάτων προς εξέταση του Θεωρητικού και του Πρακτικού (προφορικού) μέ­ρους ανατίθεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε ομάδα εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3.  Κατά τη δοκιμασία του Θεωρητικού Μέρους επι­διώκεται να διαπιστωθεί αν ο υποψήφιος κατέχει και είναι ικανός να χρησιμοποιεί, σε συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές, τις θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος.
Κατά τη δοκιμασία του Πρακτικού (προφορικού) Μέ­ρους ελέγχονται οι επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες του εξεταζομένου, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), σύμφωνα με τα ορι­ζόμενα στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο επαγγελ­ματικό περίγραμμα.
4. Βεβαίωση Πιστοποίησης δικαιούνται όσοι επιτύχουν και στα(2) μέρη των εξετάσεων.
5. Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν, μπορούν να συμ­μετέχουν εκ νέου στις εξετάσεις πιστοποίησης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.
6.  Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Θεωρητικό ή Πρακτικό (προφορικό) Μέρος των εξετάσεων κατοχυ­ρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστι­κών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, υποχρεούται, εφ' όσον επιθυμεί να καταστεί κάτοχος Βεβαίωσης Πιστοποίησης, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.
7. Το ηλεκτρονικό αρχείο συμμετεχόντων στις εξετά­σεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορ­τοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος τηρείται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων, της Διεύθυνσης Πιστοποίη­σης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην περίπτωση που οι εξετάσεις Πιστοποίησης διενεργούνται από φορείς αξι­ολόγησης, οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να υποβάλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το ηλεκτρονικό αρχείο συμμετεχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρ­τισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος.

Άρθρο 8
Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού – Πρακτικού (προφορικού) Μέρους
1. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων και ανάλογα με τις γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.
2. Τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή με απόφαση του οργάνου διοίκησης του φορέα αξιολόγησης, η οποία κοινοποιείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν την έναρξη των εξετάσεων.
3. Τα Εξεταστικά Κέντρα οφείλουν να διαθέτουν το ακόλουθο προσωπικό:
α) Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους.
Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού – Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορίζεται ένας Υπεύθυνος ο οποίος μεριμνά για την έγκυρη προμήθεια του υλικού των εξε­τάσεων, αποστέλλει την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το πρακτικό επιτυχόντων και αποτυχόντων του πρακτικού μέρους των εξετάσεων και μεριμνά για κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων.
Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους έχει ως έργο την οργά­νωση της διεξαγωγής των εξετάσεων του Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) μέρους της πιστοποίησης και συγκεκριμένα:
αα) Την κατανομή των εξεταζομένων σε αίθουσες.
ββ) Την επιβολή των προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων.
γγ) Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στο βαθμολογικό κέντρο των γραπτών δοκιμίων.
β) Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους.
Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους επικουρείται από έναν (1) γραμματέα για τους πρώτους διακόσιους (200) εξε­ταζόμενους, δύο (2) γραμματείς μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρεις (3) γραμματείς για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων. Ο Υπεύθυνος Εξε­ταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους με τη βοήθεια του γραμματέα μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, συνεργάζεται με τα Βαθμολογικά Κέντρα στα οποία υπάγεται και συντάσσει πίνακες επι­τυχόντων και αποτυχόντων Πρακτικού μέρους. γ) Επιτηρητές.
Έργο των Επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτότη­τας των εξεταζομένων (Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ή Διαβατηρίου), η καταγραφή των απόντων, η ανακοίνωση
των θεμάτων στους εξεταζομένους και η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.
Ως Επιτηρητές ορίζονται ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αναλογία δύο (2) επιτηρητές για κάθε είκοσι (20) εξεταζόμενους.
δ) Βοηθητικό προσωπικό.
Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους (αναπαραγωγή θεμάτων, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων κ.λπ.). Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού ανέρχεται σε ένα (1) άτομο για τους πρώτους διακόσιους (200) εξεταζόμενους, δύο (2) άτομα μέχρι και τετρακόσιους (400) εξεταζομένους και τρία (3) άτομα για άνω των τετρακοσίων (400) εξεταζομένων.
στ) Εξεταστές Πρακτικού (προφορικού) Μέρους.
Ως εξεταστές Πρακτικού (προφορικού) Μέρους ορί­ζονται τρεις (3) ανά ομάδα υποψηφίων από το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι δύο (2) εξεταστές εξετάζουν ως βαθμολογητές και ο τρίτος παρίσταται κατά την εξέταση του Πρακτικού Μέρους ως αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγα­λύτερη από τρεις (3) μονάδες μεταξύ των δύο βαθμο­λογητών.
Οι εξεταζόμενοι προσέρχονται βάσει του προγράμ­ματος των εξετάσεων σε ομάδες των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με τη σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) ανά εξεταζόμενο και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα.

Άρθρο 9
Εξέταση του Θεωρητικού μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης
1. Για την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των Εξε­τάσεων Πιστοποίησης οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε αριθμό ερωτήσεων που αναφέρονται στο Θεωρητικό Μέρος του γνωστικού αντικειμένου και αποτελούν μέρος του συνόλου των ερωτήσεων, που υπάρχουν στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Πιστοποί­ησης και γνωστοποιούνται στους υποψήφιους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Η διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης των θεμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρ­τισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς – Λιμένος καθορίζεται από την Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ.
3. Με βάση τη διάκριση των ερωτήσεων σε Γενικές και Ειδικές γνώσεις και σε τρεις κατηγορίες, Απλές, Μέτριες και Δύσκολες επιλέγεται ο αριθμός των προς εξέταση θεμάτων, έτσι ώστε: α) τα θέματα γενικών γνώσεων και των τριών κατηγοριών να καταλαμβάνουν ποσοστό (30%) του συνόλου των θεμάτων και τα θέματα ειδικών γνώσεων των τριών κατηγοριών ποσοστό (70%) του συνόλου των θεμάτων και β) ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των θεμάτων από τους εξεταζόμενους ανέρχεται σε δυόμιση (2,5) ώρες.
4. Σε κάθε κατηγορία ερωτήσεων (Απλές, Μέτριες, Δύ­σκολες) το κλάσμα: (αριθμός ερωτήσεων των γνώσεων ανά κατηγορία) / (συνολικός αριθμός των προς εξέταση θεμάτων), καθορίζει έναν αριθμό ν (βήμα κλήρωσης).
Για κάθε είδους γνώσεις (Γενικές, Ειδικές) και για κάθε κατηγορία (Απλές, Μέτριες, Δύσκολες) κληρώνεται ένας τυχαίος αριθμός ρ (ρ<ν). Ως εξεταζόμενα θέματα ορίζονται οι ερωτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης ανά είδος γνώσης και κατηγορίας: ρ, ρ + ν, ρ +2ν,... (πλήθος ίσο με τον αριθμό των θεμάτων της κατηγορίας).
5. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το φύλλο με τις επι­λεγμένες ερωτήσεις, το οποίο, αφού ελεγχθεί, αποστέλ­λεται στα Εξεταστικά Κέντρα.
6.  Η κάθε ερώτηση (θέμα) βαθμολογείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει (Απλή, Μέτρια, Δύσκολη) με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Πιστοποίησης για το μέτρο δυσκολίας των ερωτήσεων.
7. Η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. διαβιβάζει τα θέματα που κληρώθη­καν στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.
8.  Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή των θεμάτων και την ταυτόχρο­νη ανακοίνωσή τους στους υποψηφίους σε όλες τις αίθουσες του Εξεταστικού Κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
9. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλει­στικά στο ορισμένο γι' αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέματα που τους έχουν τεθεί.
10. Ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των εξετάσεων στο αρμόδιο για την οργάνωση και διενέργεια των εξετά­σεων όργανο.
Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του, οπότε διακόπτεται η εξέτασή του και συντάσσεται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου σχετικό Πρακτικό.
Οι εξεταζόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν διευ­κρινιστικά ερωτήματα αναφορικά με τα προς εξέταση θέματα μέσα σε χρονικό διάστημα μισής ώρας από την ώρα έναρξης των εξετάσεων. Εάν κριθεί από την Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. ότι τα ως άνω διευκρινιστικά ερωτήματα χρήζουν απάντησης, η σχετική απάντηση αποστέλλεται σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα.

Άρθρο 10
Κατανομή Υποψηφίων στις αίθουσες
1.  Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου, με βάση τον ονομαστικό κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο των υπο­ψηφίων, καθορίζει τις αίθουσες και καταρτίζει ανά αίθουσα κατάλογο υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά. Αντίγραφο των καταστάσεων ανά αίθουσα αναρτά­ται αυθημερόν στην είσοδο του Εξεταστικού Κέντρου. Όμοια κατάσταση αναρτά και έξω από κάθε αίθουσα.
2. Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες γίνεται με επιμέλεια των Επιτηρητών της αίθουσας, με βάση την αλφαβητική σειρά με την οποία φέρονται εγγεγραμμένοι στις καταστάσεις.

Άρθρο 11
Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων
1. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι εξεταζόμενοι που βρίσκονται μέσα στις οικείες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης των εξεταζομένων στα Εξεταστικά Κέντρα.
2. Η επεξεργασία των θεμάτων από τους εξεταζομέ­νους γίνεται σε τετράδιο ειδικού τύπου (γραπτό δοκί­μιο), του οποίου η μορφή εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., χορηγείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέ­μεται στους εξεταζόμενους από τους επιτηρητές (βλ. Υπόδειγμα 4).
3. Όταν ο εξεταζόμενος ολοκληρώσει την απάντηση των θεμάτων προσέρχεται στον επιτηρητή, ο οποίος ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζόμενου με αδιαφανές αυτοκόλλη­το, διαγράφει τα κενά σημεία του γραπτού δοκιμίου και υπογράφει στο τέλος των απαντήσεων του υποψήφιου.
4. Ο εξεταζόμενος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το γραπτό δοκίμιό του, πριν βγει από την αίθουσα των εξετάσεων.
5. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν εξεταζόμενο η έξοδος από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την πάροδο μιας (1) τουλάχιστον ώρας από την έναρξη του χρόνου εξετάσεων, παρά μόνο σε περιπτώσεις ασθένειάς του. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου Θεωρητικού μέρους ενεργεί, ως ακολούθως:
αα) Καλεί τον υπεύθυνο ιατρό του Εξεταστικού Κέντρου να εξετάσει τον εξεταζόμενο σε επιτηρούμενο, εκτός της αίθουσας που διενεργούνται οι εξετάσεις, χώρο.
ββ) Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η μετα­φορά του εξεταζόμενου σε εφημερεύον νοσηλευτικό ίδρυμα, καλείται το Ε.Κ.Α.Β. Το γραπτό δοκίμιο του εξεταζόμενου σφραγίζεται, καλύπτονται τα στοιχεία του με τα ειδικά αυτοκόλλητα από τους επιτηρητές παρουσία του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου και αποστέλλεται για βαθμολόγηση.
γγ) Σε περίπτωση που δεν κρίνεται αναγκαία η μετα­φορά του εξεταζόμενου, η εξέταση συνεχίζεται κανονικά και, εάν κριθεί αναγκαία η παράταση του χρόνου εξέ­τασης ειδικά για τον ασθενή εξεταζόμενο, ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ενημερώνει την Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ., η οποία τελικά αποφασίζει.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ασθένειας ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό Πρακτικό, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ..

Άρθρο 12
Παραλαβή, βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων
1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων αποστέλλο­νται από τα Εξεταστικά Κέντρα με ασφαλή τρόπο στα Βαθμολογικά Κέντρα. Ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου υπογράφει το σχετικό πρακτικό παραλαβής, αφού ελέγξει τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων.
2.  Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται σε ειδικούς χώρους κάθε Βαθμολογικού Κέντρου από τους βαθ­μολογητές.
3. Η παράδοση στους βαθμολογητές και η παραλαβή των γραπτών δοκιμίων γίνεται ενυπόγραφα.
4. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο (2) βαθ­μολογητές.
Οι βαθμολογητές για να διορθώσουν και να βαθμολο­γήσουν το γραπτό δοκίμιο χρησιμοποιούν ο μεν πρώτος κόκκινο στυλό, ο δε δεύτερος πράσινο.
Κάθε ορθή και ολοκληρωμένη απάντηση επισημαίνε­ται με το σύμβολο: V.
Κάθε ελλιπής απάντηση επισημαίνεται με ένα (1) ή περισσότερα από το σύμβολο: +.
Τα περιττά στοιχεία επισημαίνονται τοποθετώντας αυτά εντός παρενθέσεων: ( ).
Οι λανθασμένες απαντήσεις, που αποτελούν ενότη­τα ή παράγραφο, επισημαίνονται τοποθετώντας αυτές εντός αγκυλών: [ ].
5. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλί­μακα από ένα έως είκοσι (1-20).
Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογούν τα γραπτά δοκίμια με διαφορετική από την ορισμένη βαθμολογική κλίμακα.
6. Ως «Επιτυχών» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσε­ων Πιστοποίησης θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε με βαθμό δέκα (10) έως είκοσι (20).
Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο αριθμό.
Όλοι οι βαθμοί γράφονται διψήφιοι με την πρόταση του αριθμού μηδέν (0) στους μονοψήφιους αριθμούς.
Καθένας από τους δύο βαθμολογητές αναγράφει αριθμητικώς και ολογράφως στα ειδικά πλαίσια του γραπτού δοκιμίου το βαθμό με τον οποίον το αξιολογεί και το επικυρώνει με την υπογραφή του και την ανα­γραφή του ονοματεπώνυμου του.
Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού δοκιμίου, το οποίο αξιολόγησε, με αδιαφανές κάλυμμα (αυτοκόλλητο).
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών διαιρούμενος διά του δύο (2).
Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.
7.  Μετά το τέλος της διαδικασίας βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων από το δεύτερο βαθμολογητή, αποκαλύπτεται από τον Γραμματέα του Βαθμολογι­κού Κέντρου ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή και εξετάζεται αν μεταξύ των βαθμών του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες.
Γραπτό δοκίμιο που παρουσιάζει διαφορά βαθμολογί­ας μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες αναβαθμολογείται από τρίτο βαθμολογητή. Πριν από την αναβαθμολόγηση, ο Γραμματέας του Βαθμολογικού Κέντρου, καλύπτει με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο τη βαθμολογία τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου βαθμολογητή.
Ο αναβαθμολογητής διορθώνει το γραπτό δοκίμιο και βαθμολογεί αριθμητικά και ολογράφως με μαύρο στυλό, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 4. και 5. του παρόντος άρθρου.
Ο τελικός βαθμός στην περίπτωση αναβαθμολόγησης, προκύπτει από το άθροισμα των τριών βαθμών διαιρού­μενο διά του τρία (3).
8. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση πέραν της προ­βλεπόμενης από την ανωτέρω παράγραφο δεν επιτρέ­πεται.
9.  Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται με αντικειμενική και δίκαιη κρίση των βαθμολογητών με βάση υπόδειγμα οδηγιών - απαντήσεων, το οποίο αποστέλλεται στα Βαθμολογικά Κέντρα. Δεν επιτρέπεται
αιτιολόγηση της βαθμολόγησης από τον βαθμολογητή ή τον αναβαθμολογητή.
10.  Οι αποξέσεις ή διορθώσεις βαθμολογίας στα οικεία πλαίσια των γραπτών δοκιμίων και στους ονο­μαστικούς καταλόγους ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από το βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή του γραπτού δοκιμίου και τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου.
11. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας ενός βαθμολογητή που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο ολογράφως και εκείνης που αναγράφε­ται αριθμητικώς, λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία που αναγράφεται ολογράφως.
12. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ της βαθμολογίας που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο και εκείνης που αναγράφεται στην κατάσταση των απο­τελεσμάτων που συντάσσει το Βαθμολογικό Κέντρο, λαμβάνεται υπ’ όψιν η βαθμολογία που αναγράφεται στο γραπτό δοκίμιο.
13. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων και τα απο­κόμματα των γραπτών δοκιμίων, στα οποία αναγράφε­ται η βαθμολογία των υποψηφίων φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοί­νωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περι­όδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό Πρακτικό.

Άρθρο 13
Εξέταση Πρακτικού (προφορικού) Μέρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης
1.  Για την εξέταση του Πρακτικού (προφορικού) Μέ­ρους των Εξετάσεων Πιστοποίησης οι υποψήφιοι εξετά­ζονται σε θέματα που επιλέγονται από τους εξεταστές από κατάλογο στοχοθεσίας πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων (στοχοθεσία εξεταστέας ύλης Πρακτικού (προφορικού) μέρους), που περιλαμβάνονται στον ισχύ­οντα κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων Κανονισμό Πι­στοποίησης και σύμφωνα με το οικείο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα «Φορτοεκφορτωτή Ξηράς – Λιμένος», μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study).
2. Οι υποψήφιοι προσέρχονται κατ’ αλφαβητική σειρά με βάση το πρόγραμμα των εξετάσεων σε ομάδες των τριών (3) ατόμων και η εξέτασή τους γίνεται με την σειρά για περίπου είκοσι λεπτά (20) ανά εξεταζόμενο και διαρκεί συνολικά μία (1) ώρα. Η εξέταση των υπο­ψηφίων γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Εξεταστικών Κέντρων.
3. Ο έλεγχος των Δελτίων Εξεταζομένων (Υπόδειγμα 3) των υποψηφίων γίνεται με την επιμέλεια του Υπευ­θύνου του Εξεταστικού Κέντρου, πριν εισέλθουν οι υποψήφιοι στους χώρους εξετάσεων.
4.  Κάθε εξεταζόμενος του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους αξιολογείται από τρεις εξεταστές. Κάθε εξε­ταστής αξιολογεί τις απαντήσεις του υποψηφίου με τη βαθμολογία του στην κλίμακα από ένα έως είκοσι (01 - 20).
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών (3) εξεταστών διαιρούμενος δια του τρία (3).
Η βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο βαθμό. Εάν μετά τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών των δύο (2) αξιολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.
Επιτυχών στο Πρακτικό (προφορικό) Μέρος θεωρείται αυτός που βαθμολογήθηκε κατά μέσο όρο με βαθμό δέκα (10) έως και είκοσι (20), οπότε χαρακτηρίζεται αντίστοιχα «ΕΠΙΤΥΧΩΝ», άλλως χαρακτηρίζεται ως «ΑΠΟΤΥΧΩΝ».
5. Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, οι εξεταστές παραδί­δουν τα αποτελέσματα στον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέ­ντρου, τα οποία μεταφέρονται, ενώπιον των εξεταστών, στο Δελτίο Πρακτικής (προφορικής) Εξέτασης (Υπό­δειγμα 5) που περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία των εξεταζομένων. Κατόπιν κάθε ένας εξεταστής αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και υπογράφει στο αντίστοιχο πεδίο του Δελτίου Πρακτικής Εξέτασης.
6. Ο Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει ονο­μαστική, κατ' αλφαβητική σειρά, κατάσταση των υπο­ψηφίων, την οποία συμπληρώνει, μετά το πέρας των εξετάσεων, με τη βαθμολογία και το χαρακτηρισμό «ΕΠΙΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ή «ΑΠΩΝ», που αναγράφε­ται παραπλεύρως του ονόματος.
Η εν λόγω κατάσταση αποστέλλεται την επόμενη ημέρα μετά τις εξετάσεις, στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου ή τον Φορέα Αξιολόγησης.
Τα Δελτία Πρακτικής (προφορικής) Εξέτασης απο­στέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου ή τον Φορέα Αξιολόγησης στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την επομένη ημέρα της λήξης των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους.
7. Τα στελέχη και τα αποκόμματα των Δελτίων Πρα­κτικής (προφορικής) Εξέτασης φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για έξι (6) διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της ανακοί­νωσης των αποτελεσμάτων και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έκτης εξεταστικής περιόδου, οπότε και καταστρέφονται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
8. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού (προ­φορικού) Μέρους εξαρτάται από τον αριθμό των υπο­ψηφίων που εξετάζονται σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο Πρακτικού (προφορικού) Μέρους .

Άρθρο 14
Διακίνηση γραπτών δοκιμίων – αποκομμάτων θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης – αποτελεσμάτων
1. Τα γραπτά δοκίμια των εξεταζομένων διακινούνται ως εξής:
Τα γραπτά δοκίμια του Θεωρητικού Μέρους κάθε Εξε­ταστικού Κέντρου καταμετρώνται, συσκευάζονται και σφραγίζονται. Στη συνέχεια συνοδεύονται με πρακτικό, που υπογράφεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και αποστέλλονται αυθημερόν ή το αργότε­ρο την επομένη των εξετάσεων εργάσιμη ημέρα με τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλέστερο τρόπο, από το Εξεταστικό Κέντρο Θεωρητικού Μέρους στο αντίστοιχο Βαθμολογικό, που έχει ορισθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σκοπό αυτό.
2. Το Βαθμολογικό Κέντρο, αφού διορθωθούν τα γρα­πτά και καταχωριστούν ηλεκτρονικά οι βαθμολογίες, αποστέλλει στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα αποκόμματα του έμπροσθεν εξωφύλλου των γρα­πτών δοκιμίων με πρωτόκολλο και το στέλεχος των γραπτών δοκιμίων.
3. Οι καταστάσεις των αποτελεσμάτων Πιστοποίησης και τα Δελτία Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους, αποστέλλονται στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως εξής:
Τα αποκόμματα των Δελτίων Θεωρητικής και Πρα­κτικής (προφορικής) Εξέτασης των παρόντων και των απόντων αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ταξινομημένα αλφαβητικά, με βάση το επώ­νυμο του εξεταζόμενου. Η αποστολή των Δελτίων Θε­ωρητικής και Πρακτικής Εξέτασης συνοδεύεται με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού (προφορικού) Μέρους (παρό­ντων και απόντων), υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο του Βαθμολογικού Κέντρου.

Άρθρο 15
Αξιολόγηση - Βαθμολογικά Κέντρα
1. Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιμίων διενεργείται αποκλειστικά από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθορίζεται ο αριθμός των Βαθμολογικών κέντρων και οι έδρες τους σε κάθε εξεταστική περίοδο.
3.    Τα Βαθμολογικά κέντρα λειτουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή στους φορείς αξιολόγησης του άρθρου 3 της παρούσας.
Σε κάθε Βαθμολογικό κέντρο ορίζεται Υπεύθυνος Βαθ­μολογικού κέντρου ο οποίος επικουρείται από έναν (1) γραμματέα. Ο Υπεύθυνος Βαθμολογικού Κέντρου με τη βοήθεια του γραμματέα μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, ενημερώνει για κάθε σχετικό θέμα τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συντάσσει πίνακες επιτυχόντων και αποτυ­χόντων Θεωρητικού Μέρους και καταχωρίζει τα σχετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων.
4.  Βαθμολογητές και αναβαθμολογητές ορίζονται από το Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής μπορεί να βαθμο­λογήσει μέχρι εκατό (100) γραπτά.
5. Βοηθητικό Προσωπικό. Στο βοηθητικό προσωπικό ανατίθεται η διοικητική
υποστήριξη του Υπεύθυνου του Βαθμολογικού Κέντρου (διακίνηση γραπτών δοκιμίων και σύνταξη πρωτοκόλ­λων παράδοσης και παραλαβής, κ.λπ.). Ο αριθμός του βοηθητικού προσωπικού ανέρχεται σε τρία (3) άτομα.
6. Στην περίπτωση που τα Βαθμολογικά κέντρα λει­τουργούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι συντελεστές της λειτουρ­γίας τους ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 16
Έκδοση Αποτελεσμάτων - Βεβαίωση Πιστοποίησης του εδαφίου β της παρ. 4 του κεφαλαίου ΙΑ 7 του Ν.4093/2012
1. Τα Βαθμολογικά Κέντρα αποστέλλουν τα αποκόμ­ματα των γραπτών δοκιμίων και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων του Θεωρητικού Μέρους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Πιστοποίησης Προ­σόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα Εξεταστικά Κέντρα Πρακτικού Μέρους αποστέλλουν τα δελτία εξέτασης Πρακτικού μέρους και τους τελικούς πίνακες αποτελεσμάτων Πρακτικού Μέρους στο Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύ­θυνσης Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Ο τελικός βαθμός του εξεταζόμενου προκύπτει ως ακολούθως:
Η βαθμολογία της εξέτασης του Θεωρητικού Μέρους προσμετράται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) στην τελική βαθμολογία και η βαθμολογία της εξέτα­σης του Πρακτικού (προφορικού) Μέρους σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Εάν μετά τη διαίρεση του ποσοστιαίου αθροίσματος των βαθμών του θεωρητι­κού και του πρακτικού (προφορικού) μέρους προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι > 0.5) ή προηγούμενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι < 0.5), ακέραιο βαθμό.
3. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Πιστοποίησης Προσό­ντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζουν τους πίνακες αποτε­λεσμάτων, οι οποίοι κατόπιν εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
4.  Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χορηγεί στους δικαιούχους, κατόπιν αιτήσεώς τους «Βεβαίωση Πιστοποίησης», η οποία υπέχει θέση βεβαίωσης του εδαφίου β της παρ. 4 του κε­φαλαίου ΙΑ 7 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄/2012) και περιλαμβάνει τον τελικό βαθμό του πιστοποιηθέντος (βλ. υποδείγματα 1 και 2).
5. Η Βεβαίωση Πιστοποίησης χορηγείται στους δικαι­ούχους κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
6. Η Βεβαίωση Πιστοποίησης εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση μη ορθής συ­μπλήρωσης των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
7. Σε περίπτωση απώλειας της Βεβαίωσης Πιστοποί­ησης χορηγείται στο δικαιούχο από την αρμόδια υπη­ρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. νέα, με την ένδειξη «αντίγραφο» (βλ. Υπόδειγμα 2) ύστερα από αίτησή του, η οποία συ­νοδεύεται από απόδειξη καταβολής του αντίστοιχου ανταποδοτικού τέλους, όπως εκάστοτε καθορίζεται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4115/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
Κωλύματα Συντελεστών των Εξετάσεων Πιστοποίησης
Οι Βαθμολογητές, Αναβαθμολογητές, Επιτηρητές και Εξεταστές Πρακτικού Μέρους δεν μπορούν να συμμε­τέχουν στις εξετάσεις και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως πριν την έναρξη των εξε­τάσεων στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, όταν έχουν βαθμό συγγένειας εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτο βαθμό με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστι­κό Κέντρο. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν Υπεύθυνη Δήλωση.

Άρθρο 18
Μεταφορά – Επιστροφή ανταποδοτικών τελών
1. Υποψήφιος ο οποίος απέτυχε σε φάση του Θεωρη­τικού ή Πρακτικού (προφορικού) Μέρους των εξετάσεων, υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή του αντίστοιχου ανταποδοτικού τέλους, προκειμένου να επανεξεταστεί.
2. Τα ανταποδοτικά τέλη των Εξετάσεων Πιστοποίη­σης δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
3. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου που αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή αδυναμίας προσέ­λευσης στην εξέταση λόγω στράτευσης, μετά από αίτησή του, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα εξέταστρα μεταφέρονται στην επόμενη εξεταστική περίοδο.
4.  Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υπο­βάλει την ως άνω αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της εξέτασης. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται, τα δε ανταποδοτικά τέλη εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Όσοι δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις Εξετά­σεις Πιστοποίησης και κατέβαλαν ανταποδοτικά τέλη εκ παραδρομής, δύνανται να υποβάλουν αίτηση επιστρο­φής του αντίστοιχου ποσού.

Άρθρο 19
Βεβαίωση Πιστοποίησης
Υπόδειγμα της Βεβαίωσης Πιστοποίησης επισυνάπτε­ται στο Παράρτημα 1 της παρούσας. Η ανωτέρω Βεβαί­ωση εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης και δικαιούνται Βεβαίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 4 του κεφαλαίου ΙΑ 7 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄/2012) .

Άρθρο 20
Διαδικασία Ελέγχου και Διασφάλιση Ποιότητας των Εξετάσεων Πιστοποίησης
1. Κατά τη διαδικασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης και προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, διενεργούνται δειγματοληπτικά και σε ποσοστό τουλάχιστον 50% επί του συνόλου των Εξε­ταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων επιτόπιοι έλεγχοι. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδή­ποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξα­γωγής των εξετάσεων πιστοποίησης και τη διαδικασία βαθμολόγησης από δύο (2) ελεγκτές ενταγμένους στο μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών - Ελεγκτών – Επιθε­ωρητών - Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
2. Οι ελεγκτές υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι δεν συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, καθώς και με τους διενεργούντες τις Εξετάσεις στο Εξεταστικό και Βαθμολογικό Κέντρο, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο.
3. Οι ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
4.  Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της πα­ρούσας, υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το Τμή­μα Πιστοποίησης Προσόντων, συντάσσοντας σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX).
5. ΄Οσον αφορά στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέ­ντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.ΠΙ.ΦΟ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τα διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθεί­σας παραβίασης των διαδικασιών της παρούσας από­φασης αποφασίζει, μετά από επικοινωνία με το όργανο, με σειρά βαρύτητας τα εξής:
α) Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συμμόρ­φωση στη συνέχεια των Εξετάσεων.
β) Την άμεση αντικατάσταση του οργάνου για το υπόλοιπο των Εξετάσεων Πιστοποίησης, λόγω του κα­τεπείγοντος και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο όργανο.
γ) Οποιοδήποτε άλλο μέτρο θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των διενεργούμενων Εξετάσεων Πιστο­ποίησης.
6.  Όσον αφορά στη λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων και των Εξεταστικών Κέντρων, εφόσον η πα­ραβίαση που διαπιστωθεί δεν αφορά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τα
διαλαμβανόμενα στο πρακτικό και λαμβάνοντας υπό­ψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης των διαδικασιών της παρούσας απόφασης, αποφασίζει με σειρά βαρύτητας τα εξής:
α) Την αποστολή οδηγιών - συστάσεων για συμμόρ­φωση στο μέλλον.
β) Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον.
γ) Τον αποκλεισμό του οργάνου που ευθύνεται για την μη πιστή εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον και την μη κατα­βολή της σχετικής αποζημίωσης.
δ) Την επανάληψη της διαδικασίας, όπου αυτό θεω­ρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να διασφα­λιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης.
ε) Την ανάκληση της άδειας του φορέα αξιολόγησης να οργανώνει και να διενεργεί τις εξετάσεις πιστοποίησης.
7. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πριν λάβει τη σχετική ως άνω απόφαση ζητά την προηγούμενη έγγραφη απολογία του οργάνου, μη αποκλειόμενης της αυτοπρόσωπης παράστασης του οργάνου στο Δ.Σ..
8. Σε περίπτωση που από τον ως άνω έλεγχο προκύ­πτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από τα όργανα που συμμετέχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαβιβάζει πάραυτα το σύνολο του φακέλου αρμοδίως.

Ακολουθεί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, του οποίου η επεξεργασία και καταχώρηση δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους. Για όσους χρησιμοποιούν DVD να ανατρέξουν στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, όπου είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Απριλίου 2013
Share on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2015 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah